Dla rodziców

 

OFERTA PPP

KARTA PRZYJECIA DZIECKA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

PRZEKAZANIE KARTY INDYWIDUALNEJ
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW UŻYWANYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE(załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  (załącznik do wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)
 WNIOSEK RODZICA O WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  
        SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA