Spotkanie logopedów świętochłowickich placówek oświatowych.

W dniu 19.03.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie logopedów świętochłowickich placówek oświatowych. Na spotkaniu poruszono tematykę związaną z następującymi zagadnieniami:

1).  Przepływ informacji między logopedami zatrudnionymi w poradni oraz szkołach i przedszkolach. Usprawnienie tego procesu.

2). Problemy logopedyczne dzieci uczęszczających zarówno do poradni, jak i do szkół i przedszkoli oraz sposoby ich rozwiązania.

3).  Wspieranie dziecka jąkającego się na terenie placówki.

4). Pomoce wykorzystywane w diagnozie i terapii dziecka z ZA.

Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor PPP mgr Leszek Wacławczyk, przedstawiając ofertę szkolenia dotyczącego Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD, które odbędzie się  13go maja 2018r. na terenie poradni.

Kolejne spotkanie, planowane 21 maja 2018r, dotyczyć będzie zagadnień związanych z niedosłuchem obwodowym i centralnym.

Spotkanie nowych nauczycieli.

W dniu 05.03.2018r odbyło się w naszej placówce kolejne spotkanie nowo zatrudnionych nauczycieli z naszego miasta w ramach sieci współpracy
i samokształcenia. Dotyczyło ono wspomagania nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w zakresie realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle zmian rozporządzeń jakie miało miejsce w tym roku szkolnym.

Podczas spotkania grupy wsparcia „młodzi” nauczyciele z Świętochłowic wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat swojej pracy, nie zabrakło pytań
i wątpliwości, na które konsekwentnie odpowiadali specjaliści z naszej poradni. Poruszane tematy dotyczyły  nie tylko bieżącej pracy, ale dotykały szerszych obszarów działalności nauczycieli. Wiele zagadnień dotyczyło orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych a także współpracy z świętochłowickimi instytucjami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego tj. Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej czy Młodzieżowe Centrum Kariery przy Ochotniczym Hufcu Pracy.

Z powodu późnej pory i przedłużającej się dyskusji  nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych punktów spotkania, które zostały odroczone na kolejny  termin, o którym wcześniej powiadomimy.

Kalendarze naszych uczniów

 

 

W dniu 16.01.2017r. w naszej poradni odbyło się spotkanie doradców zawodowych świętochłowickich szkół. Na spotkanie zaproszona została pani Katarzyna Woś – Kierownik Miejskiego Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Świętochłowicach, która jako doradca zawodowy chce się włączyć
w promowanie naszych szkół. Głównym celem spotkania było wypracowanie efektywnych rozwiązań dotyczących poprawy wyników naboru do świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach miejskiego programu promocji szkół „Tu jest moje miejsce”, a także wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat orientacji zawodowej i poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach z naszego miasta.

Informacja

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych. Spotkanie odbędzie się 16.01.2018 o godzinie 12.00

W dniu 30.11.2017r odbyło się w naszej placówce zebranie koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich. Dotyczyło ono wspomagania przedszkoli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przede wszystkim ujednolicenia obowiązującej dokumentacji w powyższym zakresie. Na spotkaniu omówiono procedury objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola oraz analizowano dokumentację, którą posługują się wychowawcy przedszkoli celem obserwacji i diagnozy funkcjonowania dziecka. Podjęto decyzję dotyczącą wymiany pomiędzy poszczególnymi placówkami Arkuszy Obserwacyjnych. Ustalono także termin kolejnego spotkania, na którym opracowany zostanie Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka.

Gminny program przeciwdziałaniu przemocy

Gminny program przeciwdziałaniu przemocy
Gminny program przeciwdziałaniu przemocy

29.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas 4-7. Tematem prowadzonego wykładu było: „Motywowanie uczniów do nauki”. Za udział serdecznie dziękujemy.

W dniu 23.11.2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świetochłowicach odbyło się spotkanie logopedów świętochłowickich placówek oświatowych. W spotkaniu uczestniczyło ośmiu logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
1) Każdy z zaproszonych logopedów przedstawił się, a w dalszej kolejności przedstawił swoje oczekiwania dotyczące kolejnych spotkań grupy wsparcia.
2) Wyłoniono ochotników, którzy zgodzili się podzielić swoją wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z tematami, w których specjalizują się na co dzień w swojej pracy logopedycznej.
3) Dyskusja dotycząca wykorzystywanych podczas diagnozy i terapii pomocy logopedycznych.

Zaproszenie

Zaproszenie