Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół zajmuje się kompleksową i wielospecjalistyczną pomocą dziecku od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Organizowane są to zajęcia terapeutyczne dla dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego jego rozwoju, jak również są to działania wspierające jego rodzinę. W skład zespołu, w zależności od potrzeb, wchodzi: pedagog, psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta zajęć sensomotorycznych.

Specjaliści:

 • pedagog, tyflopedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany.

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności ze specyficznymi trudnościami w nauce, słabo widzącymi, z niepełnosprawnością ruchową).
  Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową, dyskalkulią oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Koordynuje Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w ramach którego prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

  • studia podyplomowe „Tyflopedagogika”
  • studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”
  • kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”
  • kurs specjalistyczny „Dysleksja rozwojowa”
  • liczne szkolenia np. „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”, „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej”
 • Psycholog, oligofrenopedagog, zatrudniona w poradni  od 1989r.  26-letnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog w szkole specjalnej.

  Najważniejsze kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  Studium Psychoterapii.

  Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

  Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy z dzieckiem i uczniem autystycznym.

  Pedagogika lecznicza

  oraz bardzo liczne szkolenia z różnego zakresu

  • kurs specjalistyczny „Dysleksja rozwojowa”
  • liczne szkolenia np. „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”, „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej”
 • Psycholog (specjalizacja – psychologia wychowawcza), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna I stopień.

  Zajmuje się diagnostyką oraz terapią indywidualną i grupową dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.  W swojej pracy pomaga dzieciom z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi oraz ich rodzinom.  Prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi   w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Ważniejsze, odbyte szkolenia zawodowe:

  • Podstawy psychoterapii (m.in. trening umiejętności wychowawczych, trening interpersonalny, trening ekspresji twórczej, trening bioenergoterapeutyczny).
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne w pracy z dzieckiem.
  • Agresja w szkole.
  • Skuteczne metody radzenia sobie z agresją.
  • Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży.
  • ADHD diagnoza i psychoedukacja.
  • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.
  • Zmiana jest możliwa – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
  • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem.
  • Opóźnienia neuromotoryczne wg programu stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard (szkolenie podstawowe).
  • Terapia Neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej.
 • Logopeda, nauczyciel dyplomowany, pracownik poradni od 1997r., członek zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Ukończyła studia pedagogiczne, studia podyplomowe logopedyczne oraz liczne szkolenia, kursy i konferencje z zakresu terapii zaburzeń mowy o różnej patogenezie, jak również wspomagania rozwoju mowy dziecka.


  W poradni zajmuje się:

  • diagnozą logopedyczną: (wywiad z rodzicami ,badanie funkcji oddychania i połykania, badanie zgryzu i budowy narządów mowy, badanie słuchu (Platforma Zmysłów), badanie poprawności artykulacyjnej, sprawdzanie kompetencji językowej – nadawania i rozumienia mowy w zależności od wieku, badanie płynności mowy, badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli i szkół)
  • terapią logopedyczną: (prowadzenie zajęć terapeutycznych dostosowanych metodologicznie do specyfiki zaburzeń mowy – terapia dzieci z dyslalią, niedosłuchem, dysleksją, cechami autyzmu, Zespołem Aspergera, giełkotem, opóźnionym rozwojem mowy, rozszczepem podniebienia oraz innymi niepełnosprawnościami przebiegającymi z nieprawidłowym rozwojem mowy czynnej i biernej, terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się ,współpraca z innymi specjalistami w sprawie dzieci z zaburzeniami mowy – wychowawcy dzieci przedszkolnych, nauczyciele, neurolog, audiolog, foniatra, laryngolog, ortodonta, psychiatra, pediatra, pedagog, psycholog)
  • profilaktyką logopedyczną: (prelekcje dotyczące sposobów zapobiegania zaburzeniom mowy wygłaszane dla nauczycieli, wychowawców i rodziców)
  • wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci  Od 1997r prowadzi działalność terapeutyczną i społeczną na rzecz osób jąkających się, m.in. organizuje spotkania w Klubie „J” – Klubie Samopomocy Osób Jąkających Się, dla osób z zaburzeniami płynności mówienia z województwa śląskiego.

 • Neurologopeda, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog oraz specjalista w zakresie terapii pedagogicznej dzieci, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Służy pomocą dzieciom mówiącym i niemówiącym, i tym, u których rozwój mowy przebiegał prawidłowo i u tych, u których z różnych względów był zaburzonyZajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania, a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym oraz profilaktyką.

 • pedagog, nauczyciel kontraktowy,  terapeuta z zakresu terapii ręki oraz terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne..

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Ukończyła:

  • studia z zakresu Resocjalizacji
  • studia z zakresu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej
  • studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”
  • studia podyplomowe „Socjoterapia.”
  • studia podyplomowe  „Edukacja i wspieranie osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju”
 • -nauczyciel wychowania predszkolnego,pedagog, nauczyciel dyplomowany

  -SN wychowania przedszkolnego,

  -studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

  -studia podyplomowe

  Oligopedagogika

  -studia podyplomowe

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

  -liczne warsztaty,kursy i szkolenia

 • -nauczyciel wychowania przedszkolnego

  -pedagog

  -nauczyciel dyplomowany

  -studia wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

  -studia podyplomowe

  Oligofrenopedagogika

  -studia podyplomowe

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

  -liczne warsztaty, kursy i szkolenia

 • pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych, specjalista z zakresu rehabilitacji dziecięcej, nauczyciel mianowany.

  Zajmuje się rehabilitacją indywidualną i grupową dzieci, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzę diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej.

  Od 8 lat wychowawca przedszkolny w grupie dla dzieci autystycznych.

  • studia z zakresu pedagogiki z edukacją zdrowotną i rehabilitacją

  • studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  • studia podyplomowe oligofrenopedagogika

  • studia podyplomowe Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

  • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

  • szkolenie Integracja Sensoryczna

 • Nauczyciel dyplomowany

  Wykształcenie:

  · studia wyższe „Akademia Wychowania Fizycznego”

  · studia podyplomowe „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”

  ·         studia podyplomowe „Neurorehabilitacja”

  ·         studia podyplomowe „Rehabilitacja Narządu Ruchu”

  · studia podyplomowe „ Socjoterapia”

  ·         kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” 

  · szkolenie” Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne”

 • logopeda, pedagog, specjalista terapii ręki, doradca dietetyczny. Osoba pełna pasji i zaangażowania, nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy poprzez różnorodne szkolenia, warsztaty i kursy. Ukończyła m.in. SZKOLENIE I STOPNIA MAKATON – program językowy oparty o system gestów i symboli graficznych wspomagający słowne porozumiewanie się dzieci niemówiących. W terapii z dziećmi stosuje podejście behawioralne, łącząc różne metody i techniki w taki sposób, by uzyskać zamierzone efekty. Prowadzone przez nią zajęcia każdorazowo dostosowywane są do indywidualnych potrzeb podopiecznych, którzy w przyjaznej atmosferze poddają się aktywnym i zróżnicowanym oddziaływaniom terapeutycznym.