Starszy Wiek Szkolny

 • diagnoza dzieci i młodzieży do 19 r.ż. obejmująca ustalanie przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych oraz specyficznych trudności w nauce
 • praca postdiagnostyczna (pedagogiczna)
 1. terapie indywidualne i grupowe – w szczególności dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami dyslektycznymi
 2. zajęcia z profilaktyki muzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupy integracyjne), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli i rodziców
 3. warsztaty z twórczego myślenia (szkoły podstawowe, gimnazja)
 4. warsztaty dla nauczycieli, w szczególności dotyczące specyficznych potrzeb edukacyjnych
 5. orzecznictwo, opiniowanie
 6. praca z rodzicem (indywidualne konsultacje, zebrania dla rodziców dzieci objętych terapią)
 7. współpraca z pedagogami, polonistami, nauczycielami
 • praca postdiagnostyczna (psychologiczna)
 1. terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 2. terapia rodzin
 3. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

W ramach specyfiki pracy w dziale „Starszy wiek szkolny” prowadzone są następujące zajęcia grupowe: (wspólnie przez mgr Gurgoń i mgr Majorek)

 1. integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum
 2. socjoterapeutyczne
 3. dot. wychowania prorodzinnego, uzależnień, zachowań agresywnych dzieci i mlodzieży

Specjaliści:

 • psycholog, nauczyciel dyplomowany

  • liczne szkolenia z zakresu terapii zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, odżywiania, emocjonalnych i społecznych
  • szkolenia dotyczące terapii dyskalkulii rozwojowej oraz dysleksji
 • Studia magisterskie: pedagogika specjalna – specjalność – resocjalizacja, pracuje od 1992 roku. Nauczyciel dyplomowany od 2002 roku.

  SZKOLENIA:

  • 2-letnie z zakresu „Mobilnej Rekreacji Muzycznej” i profilaktyki muzycznej
  • 3-letnie Studium Doskonalące dla Pedagogów – Doskonalenie umiejętności wychowawczych
  • Uzależnienia narkotyczne
  • Profilaktyka HIV  i  AIDS
  • Kinezjologia edukacyjna  Dennisona
  • Diagnostyka i terapia dysleksji rozwojowej
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Dyskalkulia rozwojowa
  • Edukacja seksualna
  • Praca socjoterapeutyczna
  • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
  • Bateria – GIM w praktyce diagnostycznej

  PROWADZI:  warsztaty dla dzieci, młodzieży, rad pedagogicznych, terapie grupowe oraz konsultacje indywidualne dla uczniów dyslektycznych

  WSPÓŁPRACUJE:  z dyrektorami szkół, pedagogami i psychologami szkolnymi, wychowawcami klas, polonistami

  NAGRODY: Kuratora Oświaty (14.10.1999.)