Młodszy Szkolny i Przedszkolny

Diagnoza psychologiczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym (przyspieszenie bądź odroczenie obowiązku szkolnego, kierowanie do kształcenia specjalnego i integracyjnego, badania lateralizacji, diagnoza specyficznych trudności w nauce, diagnozowanie deficytów rozwojowych)

 • terapia psychologiczna indywidualna i grupowa
 • praca z rodziną dla osób ze wszystkich przedziałów wiekowych
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
 • zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • opieka nad przedszkolami z terenu Świętochłowic
 • współpraca z nauczycielami grup rocznego przygotowania przedszkolnego

Diagnoza pedagogiczna:

 • badania dojrzałości szkolnej (zbiorowe i indywidualne)
  • przyspieszenie obowiązku szkolnego
  • odroczenie obowiązku szkolnego
 • diagnoza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (z trudnościami dydaktycznymi)
  • ocena poziomu osiągnięć szkolnych
  • diagnozowanie rodzaju i zakresu deficytów rozwojowych
  • diagnozowanie specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysortografii, dyskalkulii)
  • badania dzieci niewidzšcych
  • przesiewowe badania słuchu

Terapia pedagogiczna:

 • terapia grupowa i indywidualna dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dotycząca korekcji i kompensacji zaburzeń psychoruchowego rozwoju dzieci w zakresie funkcji słuchowych, motorycznych oraz ich integracji, a także rozwijania orientacji przestrzennej
 • wyrównywanie braków dydaktycznych
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • zajęcia dydaktyczne dla dzieci niedowidzących
 • praca z dzieckiem zdolnym
 • pomoc rodzicom (konsultacje, porady, wskazówki do pracy z dzieckiem w domu)
 • współpraca z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi (konsultacje indywidualne, zebrania informacyjne, spotkania warsztatowe)
 • na zapotrzebowanie szkół – zajęcia socjoterapeutyczne lub integracyjne dla klas

Specjaliści:

 • Psycholog, oligofrenopedagog, zatrudniona w poradni  od 1989r.  26-letnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog w szkole specjalnej.

  Najważniejsze kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  Studium Psychoterapii.

  Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

  Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy z dzieckiem i uczniem autystycznym.

  Pedagogika lecznicza

  oraz bardzo liczne szkolenia z różnego zakresu

 • Psycholog (specjalizacja – psychologia wychowawcza), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna I stopień.

  Zajmuje się diagnostyką oraz terapią indywidualną i grupową dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.  W swojej pracy pomaga dzieciom z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi oraz ich rodzinom.  Prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi   w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Ważniejsze, odbyte szkolenia zawodowe:

  • Podstawy psychoterapii (m.in. trening umiejętności wychowawczych, trening interpersonalny, trening ekspresji twórczej, trening bioenergoterapeutyczny).
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne w pracy z dzieckiem.
  • Agresja w szkole.
  • Skuteczne metody radzenia sobie z agresją.
  • Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży.
  • ADHD diagnoza i psychoedukacja.
  • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.
  • Zmiana jest możliwa – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
  • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem.
  • Opóźnienia neuromotoryczne wg programu stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard (szkolenie podstawowe).
  • Terapia Neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej.
 • pedagog, tyflopedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany.

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności ze specyficznymi trudnościami w nauce, słabo widzącymi, z niepełnosprawnością ruchową).
  Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową, dyskalkulią oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Koordynuje Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w ramach którego prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

  • studia podyplomowe „Tyflopedagogika”
  • studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”
  • kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”
  • kurs specjalistyczny „Dysleksja rozwojowa”
  • liczne szkolenia np. „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”, „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej”
 • pedagog, nauczyciel kontraktowy, terapeuta z zakresu terapii ręki oraz terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Ukończyła:

  • studia z zakresu Resocjalizacji
  • studia z zakresu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej
  • studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”
  • studia podyplomowe „Socjoterapia.”