Akty prawne

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001457

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000882&min=1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001878

Ustawa z  dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001365

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001743

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 430, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460430

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., nr 223, poz. 1869, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022231869

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1412)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001712

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001635

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843, z późn. zm. )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001616

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001569

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001578

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001606

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941110535